Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition)


Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition) book. Happy reading Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition) Pocket Guide.


“Wie sal ons onthou?”: Die gehoorlid se ongemaklike posisie in Deon Opperman se “Tree aan!”

Beautifully made outdoor games. Perfect for weddings, social gatherings, team building events. Danielle Steel books. Lots available R25 each.

LitNet Nuusbrief

Marbles - Ad posted by azzie5. R10 each packet but bulk discount will be considered. Owner downsizing. Kids Books. Taxation of individuals simplified textbook. Taxation of individuals simplified textbook bought on takealot only for the exam practically brand new. Excellent condition. No highlights. Like new. Unisa Text Book. Geography text book. Casebook on the law of succession 4th edition. Books for sale. R5 each or make an offer for all. Afrikaans story books for sale.

Still in an excellent condition. R 3, All still in an excellent condition. Fury Knight Deck Poker Cards. Printed by Legends Playing Card Co. The face cards for the Fury Knight Deck have a metal texture with green full-bleed colouring. The PIPS have a silver metallic look and are inlaid with rivets. The Spades and Clubs have full coverage of green throughout. The Hearts and Diamonds have large canter areas with amber colouring.

here

eTextbooks

The green and amber colour variances help with reading between the suits and overall playability. Frans Jacobus Landman gaat tijdens de oorlogen in Xho-sagebied wonen waar hij de kost verdient als wapenhandelaar: "He'd had enough of British rule. He certainly became a much sought-after character, and at one stage there was a price of five hundred cattle on his head" "Chronicle" Aan het begin van de Anglo-Boerenoorlog twijfelt Frans nog over zijn deelname, maar nadat zijn gezin naar de concentratiekampen is gebracht, verandert de overlevingsdrang van Frans in een persoonlijke wraakactie.

Hij blijft zelfs bij de laatste fractie van de rebellerende beweging die na de overgave van Pretoria in , ondanks alle bedreigingen, bleef vechten "Chronicle" De beweegredenen van Thomas Landman, die deelnam aan de aanslag tegen de apartheidsregering, zijn echter anders dan die van zijn voorouders. Daarnaast profileert hij zich met zijn anti-apartheidsdaden als de tegenpool van zijn voorouders.

Zij redeneerden vanuit hun eigen blanke, Afrikaanse standpunt, maar Thomas neemt het op voor de onderdrukten. Hij zet de eerder racistische invalshoek van zijn familiegeschiedenis op zijn kop. Adamastor als beschermheer. Wanneer Nina tegen Thomas zegt dat zij de kinderen van Adamastor zijn, insinueert ze dat zij onlosmakelijk deel zijn van Afrika en dat zij het moeten opnemen voor het continent "Chronicle" Dit beeld op Adamastor sluit aan bij de idee dat de motivatie voor agressie kan liggen in het beschermen van wat eigen is.

T'kama wordt in Die eerste lewe van Adamastor een beschermheer, zowel van Khois als van zijn stam. In "Canto V" toont een ommekeer van perspectief aan hoe Adamastor in plaats van een gevaarlijk en op wraak belust wezen, een bezorgde avatar kan zijn van het continent waarover hij waakt:. Omdat u de verboden grenzen schendt. En zich waagt op mijn wijde, door geen vreemd. Of eigen hout doorploegde oceanen,.

Waarover ik al vele eeuwen waak [ Wanneer hij alle gruwelijkheden voorziet die zijn volk ten deel zullen vallen, wil hij de invloed van de Portugezen en bij uitbreiding de blanken zo ver mogelijk van het vasteland houden. Adamastor waarschuwt hier voor de latere exploitaties van het continent. In "The Chronicle of the Landman Family" vinden we onder de Adamastorincar-naties personen terug die op de een of andere manier bescherming bieden.

Dit begint bij de eerste voorouder uit de familie Landman. Hendrick Willemszoon Landman trouwde met het slavenmeisje Cathrijn om haar te doen ontkomen aan de gruwelijke straffen die zijn opgelegd aan slaven die probeerden weg te lopen: "I am convinced that this was all Hendrick had been concerned about: to save a child from cruel punishment [ Hans Landman, de zoon van Diederik Landman, is eveneens een beschermende figuur.

Hij bevrijdde de gevangengenomen San van het juk van zijn vader door hun boeien open te breken en hen naar buiten te loodsen "Chronicle" Zo wil hij zijn vader duidelijk maken dat wat hij doet in de "naam van God" allesbehalve goede daden zijn. Aan het einde van het verhaal sterft Hans als martelaar en vrijbuiter, zijn dood is het resultaat van de gruwelijkheden die Diederik aanrichtte "Chronicle" Thomas Landman is de laatste beschermheer in het rijtje.

De Adamastor die zich in hem verschuilt, is het kwade monster dat op zoek gaat naar gerechtigheid voor wat de bevolking is overkomen. De acties die hij heeft ondernomen tegen het apartheidsbewind benadrukken dit. Zij die de functie van beschermheer aannemen, kijken over sociale, politieke en religieuze grenzen heen en doorbreken die. Daarentegen omarmen zij diversiteit en willen niet dat dit in het gedrang komt.

Andere gelijkenissen met Adamastor. Er zijn bepaalde soorten verzet in de kroniek die niet in een thematische categorie kunnen worden ingedeeld. Natuurlijk vinden ze plaats binnen een specifiek soort conflict, maar de vormen die ze aannemen zijn minder vanzelfsprekend als de deelname aan rebellengroeperingen of de weigering tot het ondertekenen van een manifest. Brink lijkt in Die eerste lewe van Adamastor nog niet te zijn ingegaan op de profetische gaven van Adamastor in "Canto V". Hij maakt daarentegen gebruik van een retrospectieve vertelinstantie. Enkel wanneer T'kama op sterven ligt, maakt T'kama een voorspelling: "Julle sal my nie doodkry nie.

En elke nuwe dag as die son uitkom. Vrek sal ek nie vrek nie. Nie vir julle nie" Adamastor De auteur zinspeelt op de volgende incarnaties van het wezen die zijn beschermende werk verder zullen zetten. Ik verwees reeds naar de personificatie van het hele continent in Adamastor. Niet alleen staat Adamastor voor de complete "Afrika-ervaring", maar T'kama illustreert ook de weerstand van het continent tegenover haar indringers. Dit is ook iets waar Viljoen op wees in de interpretatie van Adamastor in het gedicht van Antjie Krog.

De profetische gave van Adamastor keert terug in Petrus Landman. Petrus voorspelt de toekomst met behulp van de geornamenteerde familiespiegel. Interessant in deze redenering is het volgende: "It was even rumoured in later years that he'd 'seen' the gold of the Witwatersrand long before it was mined; but that no one had paid attention" "Chronicle" Hierin doelt de verteller ook op de grotere, maatschappelijke functie van Petrus Landman. Adamastor wordt alweer niet gehoord, terwijl hij toch duidelijk de toekomstige sociale en economische vooruitgang, maar ook de daarbij horende exploitatie had kunnen bijsturen.

De mensen wilden niet luisteren naar de voorspelling van het "monster". Vergelijkbaar is het verzet van Fransoois Landmans. Hij bouwde een grote ark in de woestijn waarin hij zijn gezin zou kunnen huisvesten tijdens de hemelse zondvloed "Chronicle" Hij was een man "who stares right through others, as if they do not exist, seeing only the horizon, the invisible, terrifying, unspeakable truths inside the stones and earth and the hard light of Africa" "Chronicle" Fransoois maakt een ark, een veilige nederzetting, om diegenen die hij liefheeft te kunnen herbergen.

In Die eerste lewe van Adamastor treedt T'kama naar voren als verzoener.

Jou Nuwe seisoen breek aan

Van de taalles die hij aan Khois geeft, gaat een universele liefde uit wanneer twee mensen, ongeacht de biologische verschillen, de intentie hebben om elkaar te leren verstaan Adamastor Dit ogenblik van toenadering tot Khois behoort ook tot het geweldloze verzet. In "The Chronicle of the Landman Family" is deze "verzoenende" stijl minder opvallend aanwezig. De verzoening zit bijvoorbeeld in de assimilatie met de lokale bevolking. Fransoois Lodewickus Landman en zijn vrouw Manon trekken samen rond zoals de Khoi, adapteren hun zeden en gewoonten en spreken hun taal "Chronicle" Er kan naar het wezen worden gezocht in de meeste romans van de auteur.

Wanneer Die Nuwe Dag Breek (Afrikaans, Paperback)

Kennis van die aand bijvoorbeeld, vertoont verschillende gelijkenissen met zowel "Canto V" als met "The chronicle of the Landman family". Kennis van die aand brengt een personage tot leven die zich volledig overgeeft aan de liefde, en daardoor zowel zijn eigen leven al dat van zijn geliefde in gevaar brengt. Naast een tragisch liefdesverhaal, is Kennis van die aand ook een voorbeeld van "zuivere" rebellie. Jozef, als jonge kleurling, breekt zichzelf uit de determinerende context van segregatie en mag verder studeren.

Zijn voorkeur gaat uit naar theater. Tijdens apartheid zal hij theaterstukken herschrijven en daar een sterke politieke een maatschappijkritische invalshoek aan toevoegen. Zijn opvoeringen in Zuid-Afrika zijn een succes, maar hij wordt voortdurend geboycot door de regering. De liefde tussen een zwarte man en een blanke vrouw en het verzet van Jozef tegen de staat met behulp van theater, zijn dus thematische kenmerken die behoren tot elementen die in dit artikel verbonden zijn aan de mythe van Adamastor.

Verschillende overlappende verhaalelementen zijn in deze bijdrage met elkaar verbonden, zoals het thema van verzet. Adamastor wordt in deze kroniek door Brink niet langer als een personage gebruikt, maar als een metafoor. In de verpersoonlijking van Adamastor in elke Landman speelt Brink met de oneindige interpretatiemogelijkheden van Adamastor-gaande van een goed, heldhaftig of rebellerend wezen tot een lafhartig, gevaarlijk en racistisch monster.

Een geschiedkundige constellatie, hier het Afrikanernationalisme, wordt de grondslag waarop de transformatie van het monster is geijkt. De voorouders van de Landmanfamilie hebben helemaal geen zuiver Afrikanerbloed. Hun familiestamboom bestaat daarentegen uit een amalgaam van verschillende achtergronden, culturen en religies. Net zoals de demografie van Zuid-Afrika zijn zij multi-etnisch en kosmopolitisch. Thomas ontmaskert het "regte Afrikanerskap" door de elementen uit de familiegeschiedenis te onthullen die zijn vader en grootvader angstvallig voor hem verborgen hielden.

Het opvallende verschil tussen deze familiekroniek en Die eerste lewe van Adamastor is dat T'kama-Adamastor een fysieke aanwezigheid is. Het personage waarbij de oorspronkelijke Adamastor het meest aanleunt, is Thomas. Pieter Gerhardus Landman en Thomas Landman zijn uitzonderingen op deze regel.

Account Options

De motieven van Thomas Landman zijn "zuiverder" omdat hij met zijn aanslag mensen wilde aanzetten tot reflectie. Net zoals Adamastor zich van zijn onzichtbare ketens wil bevrijden, probeert elke Landman zich los te breken uit de klauwen van een onzichtbare automatiserende en determinerende kracht.

Daarnaast gebruikt Brink Adamastor ook op een meer allegorisch niveau nog steeds als de verpersoonlijking van het continent. Dit omdat het gerichte geweld door de Afrikaners, hier enkele Landmanzonen, tegenover de lokale bevolking alludeert op de eeuwenlange transgressie tussen Europa en Afrika en de moeilijke relatie tussen verschillende samenlevingsgroepen. Tegelijkertijd ademen de verzoenende daden van bepaalde leden de hoop tot een vredevolle symbiose uit. Dit verlangen accumuleert paradoxaal in de aanslag op de regering.

Thomas is verbonden met de planning van deze aanslag. Hiermee nuanceert hij deze hoop en toont hij aan dat zo'n symbiose nog veel tijd en inspanning zal vergen. Door het voorbeeld van Kennis van die aand kan er beweerd worden dat Ada-mastorincarnaties reeds embryonaal aanwezig waren in het vroegere werk van Brink. Zijn oeuvre bevat opstandige personages van elk mogelijk gender, leeftijd en ras.

Hierboven werd benadrukt dat Adamastor op een metaforisch niveau de verscheidenheid van Afrika representeert. Dit kan eveneens beweerd worden van ander personages in Brinks romans, omdat ook zij getuigen van de grote diversiteit in Zuid-Afrika en omdat zij elk op hun eigen manier vechten voor rechtvaardigheid. Zij blijven de eeuwenoude "clash of cultures" verbeelden. Jos den Bekker. Meulenhoff, , pp.

Die eerste lewe van Adamastor. Nasionale Boekdrukkery, Kennis van die aand. U of Witwatersrand, , pp.

Services on Demand

An Act of Terror. Mandarin, , pp. De Lusiaden. Arie Pos. Veen, Engels, Laura. Ghent U, Ferreira, Ockert Jacobus Olivier. Hauptfleisch Teater gebeur altyd in die hede. Die teenwoordige gehoor wat teater vereis maak dat dit ook kollektief en interaktief is. This fluid situation changes not only the context, but the quality of the performance. Hy sien die verskynsel van applous selfs as inherent ondemokraties:. A fuller survey of [a history of theatre riots and other disturbances] would, I believe, confirm that the communities that are constituted through applause and the other protocols of theatre — however liberal or revolutionary they may be — may rely more on an elimination of difference than on a recognition of legitimate debate, even when the onstage representation celebrates difference and debate.

Kershaw Volgens Elam word die vierde muur gewoonlik duidelik aangetoon deur merkers soos die verhewe platform wat die verhoog vorm, die voorgordyn, en die verdonkerde ouditorium en verligte speelarea. In ander dramas word hierdie konvensie egter gereeld — op verskeie maniere — verbreek. Die gehoor was geklee in swart mantels en moes Bouwer deur verskeie vertrekke in die opvoerruimte volg.

Hierdie verbreking kan egter ook konvensioneel plaasvind deur middel van teaterkonvensies. Hierdie konvensie beklemtoon gewoonlik die fiktiewe aard van die produksie en verbreek sodoende die illusie wat die vierde muur veronderstel is om te beskerm. Wanneer die gehoor aan die einde van die stuk uit die teater stap, word hulle in die portaal ingewag deur twee van die karakters, Sus en Daan. Hulle bied vir die teatergangers hoenderpastei en stoweperskes aan om te eet en so deel te word van die metaforiese begrafnisritueel wat die drama verteenwoordig.

Ena Murray - WikiMili, The Free Encyclopedia

Die verbreking van die vierde-muur-konvensie dien dus duidelik verskillende doelstellings in verskillende toneelstukke. En tog bevestig dit ook bloot net weer die vierde muur, aangesien die aktuele en fiktiewe slegs by benadering kan saamval Cohn Opperman b Daar is vyf karakters in die drama wat die tent deel.

Die verhaal ontvou chronologies, die opvoeringstyd en fiktiewe tyd is baie naby aan mekaar, en daar is verskeie pouses in die dialoog wat die ooreenkomste met die teater van die absurde beklemtoon. In die doodsnikke van die drama vertel Van dat hy aan die luitenant erken het dat hy en Lappies op hul wagbeurt geslaap het toe Willie geskiet is.

Willie se dood en die karakters se skuld daaraan staan dus sentraal in die drama, maar gebeur nie op die verhoog nie. Willie sterf ook nie op die slagveld nie, maar beswyk eers later in die siekeboeg aan sy beserings. Dit is eers wanneer hy sterf dat die karakters dit begin oorweeg om die verantwoordelikes aan die pen te laat ry. Christo, Neil en Kosie dreig om die luitenant te vertel dat Lappies en Van aan diens geslaap het, maar die sekerheid van dit wat hulle werklik weet word bevraagteken:.

Ek het hom gehoor. Net daar anderkant, tien, vyftien tree. Ek was wakker. Net Willie wat skree en Lappies wat huil. Lappies het hom ook gehoor. Die karakters se worsteling met hul eie skuldgevoel, hul onsekerheid oor wat gebeur het en hoe om daarop te reageer word dus deurgaans beklemtoon en lei op die ou end tot die oop struktuur van die drama. Die gehoor neem dus die invloed van die sosialekondisioneringsrol en die inherente magstrukture van die weermag op elke karakter waar.

Die karakters se verveling, die manier waarop hulle sin maak van hul grenservaring, hul opinie oor manlikheid, gender en die sin van oorlog word deur hulle daaglikse doen en late ondersoek. So spreek Neil byvoorbeeld sy frustrasie uit wanneer Christo en Kosie gereed maak om skaak te speel:. Elke karakter se manier om sy omstandighede te hanteer verskil dus.

Die erns waarmee Kosie hierdie aktiwiteit aanpak en sy ontsteltenis as Christo van die doppies laat val dui op die emosionele trauma wat hy al op die grens deurgemaak het. Tydens die klimaks van die stuk, wanneer Lappies en Van mekaar aanrand, val daar weer van Kosie se botteldoppies en terwyl die ander twee karakters vir Lappies en Van uitmekaar probeer trek, kruip Kosie op die grond rond en tel sy botteldoppies op. Ek kan hom sien, ek kan hulle almal sien. Elke dag wat al verby is.

Kosie se behoefte aan iets tasbaars om die verbygaande tyd mee te merk dui weer eens op hoe eentonig en abstrak hulle bestaan op die grens geword het. Hierdie eentonigheid gaan ook gepaard met baie spesifieke idees oor manlikheid en gender. Kyk hier! Die gehoor kan natuurlik nooit vasstel of Lappies werklik suksesvol is in die verowering van vroue en of hy net grootpraat nie, maar dit is duidelik dat hy deur die ander karakters gesien wil word as viriel en aggressief.

Hy daag ook telkens die ander karakters uit om hul manlikheid te bewys. Lappies daag Van uit om teen hom arm te druk en wanneer dit lyk of Van hom gaan wen, kul hy. Tog weet ons dat Lappies gehuil het tydens die aanval waarin Willie geskiet is, ten spyte van sy bravade. En dit is miskien waarom hy veral op die gedwee Kosie pik, tot Neil en Christo se ergernis. Nie alleen beskerm die ander karakters hom deurgaans teen Lappies nie, maar hy is ook die karakter wat die merkbaarste getraumatiseer is.

Maar dis dan ook juis hierdie skynbaar onskuldige verhouding wat vir Lappies bedreig. Lappies hou aan om vir Kosie te treiter en laat hom opstote doen met die belofte dat hy daarna die foto sal terugkry, maar hy laat dit op die ou end skeur as Kosie dit probeer vat. Maar tog is dit nie net Lappies wat die heteronormatiewe ideaal van die weermag aggressief nastreef nie.

Nadat Christo vir Lappies gekonfronteer het oor sy en Van se aandeel in Willie se dood, stap Lappies by die tent uit en Christo skakel sy radio aan. Christo soek verder, maar keer terug na hierdie musiek omdat iets daarin hom aangryp. Binne hierdie patriargale omgewing is dit veral die liberale, Engelse Neil wat die sin en moraliteit van hierdie oorlog, en ook oorlog in die algemeen, bevraagteken. Hierdie uittreksel verklap nie alleen Lappies se rassistiese dubbelstandaarde nie, maar ook die manier waarop die vyand in oorlogsituasies as onmenslik voorgestel word. Tog word daar geen alternatiewe tot hierdie situasie gegee nie.

Die karakters bly bloot vasgekeer in hul situasie sonder dat enige moontlike oplossings daarvoor ondersoek word. Die struktuur van die drama word dus oopgelaat, want die vrae oor gender, oorlog en skuld word nooit beantwoord nie. Waar die Staatsteater in die apartheidsjare slegs Truk se Afrikaanse en Engelse produksies opgevoer het, kan enigeen wie se begroting dit toelaat vandag teaters in die kompleks huur. Afrikaanse drama word egter nou meestal op Afrikaanse kunstefeeste soos KKNK of Aardklop opgevoer, en as dit in Pretoria opgevoer word, dikwels eerder in die Atterbury-teater in die ooste van die stad.

Opperman is dus glad nie beperk in terme van die aantal karakters wat hy wil voorstel of die verskeidenheid plekke ook buite-tonele waar sy verhaal afspeel nie. Opperman het slegs die karakter van Van uitgelaat en in plaas van Willie, sneuwel Christo — die protagonis — terwyl Lappies aan diens slaap. Die gehoor sien ook twee gesagsfigure: korporaal Kotze en luitenant Du Plessis, lede van die weermag se staande mag.

By die opvoering wat ek op Vrydagaand 8 Julie gaan kyk het, was die gehoor oorwegend wit. Daar was heelwat gesinne met kinders van alle ouderdomme. Opperman het dus sy beoogde gehoor getrek. So is daar baie humor in die verhaal ingewerk en gewilde Afrikaanse sangers gekies vir die hoofrolle onder meer Vaughan Gardiner en Willem Botha eerder as sterk akteurs. So ook word die angel uit Lappies se konfrontasie oor hy op sy wagbeurt geslaap het gehaal aangesien dit gesing word en ook rym:.

Baie van die humor spruit ook uit die stereotiepe karakters en hoe hulle hul basiese opleiding aanpak. So vra korporaal Kotze byvoorbeeld sarkasties vir Lipschitz of hy hom kan help om sy tas te dra wanneer Lipschitz aanmeld. My mother packed the damn thing and you know what mothers are like. Ander tonele, soos die inspeksietoneel, roep nie net herinneringe op by oudweermaglede nie, maar sluit ook aan by die beeld van oorlog wat in Afrikaanse films soos Ses soldate en Boetie gaan border toe geskep is.

In die tweede bedryf, wat op die grens afspeel, hou Lappies en Christo een aand saam wag. Die spanning word gebreek wanneer die luitenant sigbaar raak. Daar is dus geen twyfel by die gehoor dat Lappies ongedissiplineerd is nie. Die luitenant is ook bewus daarvan, en daar rus dus geen onus op die ander karakters om hom te verkla nie, en hulle sukkel ook nie met gewetenswroegings nie. Hy skiet dwah! Christo sak neer en soos hy neerval, trek hy twee skote af — dwah! Die gehoor sien dan hoe Christo sterf:. Die luitenant en korporaal neem Christo se dood baie ernstig op.

Lappies probeer dan om vir Kosie te betrek as die skuldige, waarop die luitenant antwoord:.


 • Antigen Binding Molecules: Antibodies and T-Cell Receptors: 49 (Advances in Protein Chemistry).
 • Alternative South African Holy Communion in Afrikaans.
 • Related titles.
 • Jesse James Secret.
 • Options Trading with ConnorsRSI (Connors Research Trading Strategy Series)!
 • ADVERTISEMENT!

Bly stil! Labuschagne, vat hierdie terr se lyk hier weg, en as jy dit gedoen het, meld aan by die chopper se landingstrook. Jy gaan terug basis toe waar jy sal wag vir vervoer terug na Pretoria en jou krygsverhoor. Rautenbach se bloed is op jou hande, en ek gaan sorg dat jy vir sy bloed betaal. Lappies word as ongetwyfeld boos uitgebeeld, terwyl Christo en die ander karakters die gehoor se simpatie ontlok. Die struktuur is dus geslote en die gehoor word nie betrek om die moraliteit van die karakters te bepaal nie. Vroulikheid word toegedig aan alles wat ongewens is, verower moet word soos die omgewing en die vyand of beheer moet word soos die soldate se toerusting.

Sodoende word die vrou nie net geobjektiveer nie, maar ook gesien as vergelyking vir hoe die soldaat sy omgewing moet verower. Tog word daar hier nie so kru na haar verwys nie:. Maar tog dui die insident op Lappies se gebrek aan respek nie net vir sy medesoldate nie, maar ook vir vroue. In hierdie lied sing Christine:. En daar waar jy alles waag, Om die vyand te verslaan Moet jy weet, my liefling, Sal ek in gees langs jou staan. Dit is dus belangrik dat die vrou ook ter wille van die oorlog getrou bly aan haar man of vriend, want as sy dit nie doen nie, verloor hy sy doel en fokus.

Christo stel later sy manlikheid ten toon as hy teen Lappies opstaan om vir Kosie te beskerm. Christo konfronteer vir Lappies nadat hy Kosie se foto middeldeur geskeur het, waarna Lappies hom uitdaag:. Nie alleen intimideer Christo vir Lappies deur sy aanbod te aanvaar om handgemeen te raak nie, maar hy straf hom ook later deur Lappies se brief van die huis af middeldeur te skeur.

Net so word enige bevraagtekening van die oorlog op die ou end besweer. Die werking van die weermag is uit die staanspoor duidelik. Hy demoniseer Swapo verder deur te sing:. Jou Ma, jou suster, vrou, vriendin, wil hulle kom verkrag, En elke burger van ons land onderdruk met donker mag, Ons veg nie net vir vryheid nie, ons veg vir wat ons glo, En ons sal wen deur waag en moed en God se hulp van bo.

Die troepe het elkeen hul eie interpretasie van hul rol as dienspligtiges. Lappies se bloeddorstigheid en bravade word deur die ander drie Afrikanerkarakters veroordeel.


 • Product Type.
 • $5 - $10, Afrikaans | Barnes & Noble®.
 • Der Weg des Ritters (German Edition)?
 • rykofityqyra.tk - eTextbooks.
 • They Say I Cant Copy That Family!

Hoewel Christo hom van Lappies distansieer, sien hy dit ook as sy plig om grens toe te gaan. Dis nie hoe my Ma en Pa my groot gemaak het nie. Om te antwoord op jou roepstem Om te offer wat jy vra, Om te lewe, om te sterwe, Dit vra jy Suid-Afrika. You are English, Neil. Your people still think that England is your real home.

For my people South Africa is our home. We have nowhere else to go. Dis ook Neil wat die enigste karakter is wat die oorlog bevraagteken, hoewel sy gewetensbesware elke keer op die ou end besweer word. Dit is egter nie slegs Neil wat soms voel hy weet nie waarom hy op die grens is nie. Verder word enige ambivalensie wat Neil se gewetensbesware opper, uitgeklaar deur die groter konteks waarin die drama opgevoer word.

In die foyer is hierdie boek en ander oor Afrikanergeskiedenis en -sake uitgestal. Ook regverdig dit die Grensoorlog as instrumenteel tot die Suid-Afrikaanse demokrasie vandag, sonder om enigsins die kontroversie wat in hierdie verband bestaan te erken. Wat egter baie interessant is, is die gehoor se reaksie en interaksie in hierdie drama. Hierdie produksie se raklewe is inderdaad verleng in die openbare sfeer deurdat dit vele debatte in die media ontlok het.

Die gehoorinteraksie tydens die opvoering wat ek bygewoon het, was ook baie duidelik positief en nostalgies. Die gehoor het egter applous gegee hierop. Twintig jaar van nou Sal iemand ons onthou? Twintig jaar van nou, Wie sal die monument dan bou? Wie sal al die name — Vergaan soos oggend dou, Twintig jaar van nou, Wie sal ons onthou? Het geantwoord op jou roepstem Opgeoffer toe jy vra Het gelewe, het gesterwe, Toe jy roep Tree aan! Tree aan! Hier tree die akteurs dus uit hul karakters en sing, as akteurs, aan die gesneuweldes dat hulle hulle met hierdie produksie huldig.

Die enkele gehoorlede wat bly sit het, is van agter beveel om op te staan toe die name van die gesneuweldes oor die skerm gerol het. Hoewel dit moeilik is om te bepaal wie hierdie bevel gegee het, het byna die hele gehoor dit gehoorsaam. En bly die gehoorlid sit, is hy of sy disrespekvol teenoor die soldate wat gesneuwel het?

En toe kom Freedom Park en ons word vertel dat wat ons op daardie grens opgeoffer het, vir niks tel nie, inderdaad vergeet moet word. Restouratiewe nostalgie word dikwels ter wille van nasionalisme ingespan, soos inderdaad die geval met Afrikanernasionalisme was. In historiese fiksie word dit bewerkstellig deur onder meer negasie, waar feite wat in die historiografie aanvaar word, misken word, soos Van Coller —2 aandui. Die idee dat hierdie opeenvolging van gebeure beslissend is, word ondersteun deur Opperman b:9 se regisseursnota:.

Die jong geslag het met Ons vir Jou skielik iets van hulle geskiedenis verstaan wat hulle tot dan nie verstaan het nie. Hoewel al die gegewens in die teks self histories verifieerbaar is, is die interpretasie daarvan bevooroordeeld. Aangesien drama nooit geskei kan word van die konteks waarin dit opgevoer word nie, word hierdie gehoorinteraksie deel van die drama.

Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition) Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition)
Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition) Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition)
Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition) Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition)
Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition) Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition)
Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition) Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition)
Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition) Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition)
Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition) Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition)
Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition) Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition)

Related Wanneer die nuwe dag breek (Afrikaans Edition)Copyright 2019 - All Right Reserved